BG 240 T/TA-5

HBM Nobas Motorgrader BG 240 T/TA-5