BG 120 T/TA-6

HBM Nobas Motorgrader BG 120 T/TA-6